วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 4
4.1  ศึกษาบริบทสถานศึกษา จุดเด่น จุดด้อย โอกาสที่จะพัฒนา
โรงเรียนนาคคามพิทยาคม
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน4.2       ศึกษาระบบข้อมูลสถานศึกษา
                1.1  โรงเรียนนาคคามพิทยาคม  ขออนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อ  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2544    โดยพระครูเนกขัมมาภิราม เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการ  ซึ่งยกฐานะมาจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเนกขัมมาราม  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2535   
         1.2   สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3
                1.3   เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่  3
                1.4   เขตพื้นที่บริการ  เขตอำเภอร่อนพิบูลย์    เขตอำเภอจุฬาภรณ์   และ เขตอำเภอทุ่งสง                                                                                                                                    
2. ข้อมูลผู้บริหาร
                2.1  ผู้บริหาร       - ผู้รับใบอนุญาต  พระครูเนกขัมมาภิราม  เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม เจ้าคณะตำบลเสาธง
                                               - ผู้จัดการ              นางกมลวรรณ    นวลประดิษฐ์  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต     
                                                                               เอกการศึกษาปฐมวัย
                                               - ผู้อำนวยการ       นางกมลวรรณ    นวลประดิษฐ์  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต      
                                                                               เอกการศึกษาปฐมวัย
2.2  รองผู้อำนวยการ                        นางจิตรลดา    พิเภก          วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต เอกสังคม
                                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                                                                               นางศึกษา        เหมเดโช  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
                                                                               เอกการศึกษาปฐมวัย           ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2.3  หัวหน้าสายชั้น                           -  อนุบาล  1   นางวัลภา          ศิริมี
                                                                               -  อนุบาล  2   นางศึกษา          เหมเดโช
                                                                               -  อนุบาล  3   นางจิตรลดา      พิเภก
วัตถุประสงค์
                                1. เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาและเผยแพร่ศาสนธรรมสู่เยาวชนไทย
                                2. จัดการศึกษาเพื่อการกุศลโดยไม่หวังผลกำไร     มุ่งสงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กด้อย  โอกาสทางการ
                                     ศึกษา
                                3. มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนไทย  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน                 :   นาคคามพิทยาคม
  อักษรย่อ                      :     น.พ.
  วันก่อตั้ง                     :     วันที่   9   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2544
  สถานที่ตั้ง                         512     หมู่ที่    14    ตำบลร่อนพิบูลย์     อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์                     :     075 441189  , 075 336094      
  โทรสาร                      :   075 441189 
  สีประจำโรงเรียน      :    ม่วง  ,  เหลือง
  วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาปฐมวัย   ให้ก้าวไกล   มีคุณภาพ   ได้มาตรฐาน
พันธกิจ
1.  ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และ สังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัย
2.  ส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น
3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมี มาตรฐาน
4.  พัฒนาการบริหารงาน การจัดสิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่  ประสานความร่วมมือระหว่าง วัดบ้านและโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
เป้าหมาย
            เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรม  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติที่ดีทางด้านระเบียบวินัยของตนเอง และผู้อื่น  ปฏิบัติตนได้ตามแนววิถีพุทธ  รู้จักการนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

นโยบายของโรงเรียนนาคคามพิทยาคม
      1. พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา
      2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน อนุบาลศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กให้มีชีวิตอยู่  ในสังคมอย่างมีความสุข
      3. ปลูกฝังบุคลการและนักเรียนให้รู้คุณค่ารักษาเอกลักษณ์ไทยด้านชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี  วัฒนธรรม
           อันดีงามเพื่อสืบทอดต่อไป
ปรัชญา
             สร้างพื้นฐานการเรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม    สัมพันธ์ชุมชน
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
                                      ปญญา  โลกสมิ  ปฺชโชโต
                        แปลว่า  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก  

การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนนาคคามพิทยาคม
อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการศึกษาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนาคคามพิทยาคม  พบว่า
                1. มีเจ้าหน้าที่ธุรการในการจัดทำสารสนเทศ
2. จัดสรรงบประมาณในการจัดทำ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดทำสารสนเทศ  3  เครื่อง สำหรับนักเรียน 15
4. ด้านสถานที่  โรงเรียนใช้ห้อง  1  ห้อง  เป็นห้องสารสนเทศ คือห้องธุรการ  ในการจัดเก็บสารสนเทศ จะทำเป็น 2 และงานจะเก็บไว้ในห้องธุรการ
การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนนาคคามพิทยาคม
               ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มานั้นสามารถนำมาใช้วางแผนประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  แบ่งเป็นหมวดหมู่เหมือนโครงการสร้างการบริหาร  ดังนี้
1. การบริหารงานด้านวิชาการ
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ
3. การบริหารงานบริหารทั่วไป
4. การบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนนาคคามพิทยาคม
                แบ่งฝ่ายการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย  และได้แบ่งสายงานแยกเป็น 3 ระดับชั้น  มีหัวหน้าระดับดูแลรับผิดชอบในแต่ละชั้น  ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้จัดการ   โดยมี พระครูเนกขัมมาภิราม เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางกมลวรรณ   นวลประดิษฐ์  เป็นผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคคามพิทยาคม จากโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  ดังนี้
1.  แผนงานวิชาการ
·       เป้าหมาย  คือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·       การดำเนินการ  คือส่งเสริมให้การบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  มีจุดมุ่งหมายตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.  แผนงานงบประมาณ
·       เป้าหมาย  คือจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความถูกต้อง ประหยัด บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา  บันทึกรายรับ-รายจ่าย จัดทำรายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบ
·       การดำเนินการ  จัดให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ จัดทำงบประมาณถูกต้อง ประหยัดตรงตามประโยชน์และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
3.  แผนงานบริหารงานบุคคล
·       เป้าหมาย  คือ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  ที่รับผิดชอบ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
·       การดำเนินงาน  คือ  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรมและศึกษาหาความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอน  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีขวัญกำลังใจในการทำงาน
4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป
·       เป้าหมาย คือ
1. พัฒนานักเรียน-ครู  ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ  เกิดการเรียนรู้  มีคุณธรรม 
    จริยธรรม มีระเบียบวินัย สุขภาพดี  ปลอดภัย ช่วยเหลือตนเองและสังคมตามวัย
2. จัดการศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วม  จัดทำข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบอย่าง
     ต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีอันดีระหว่างกัน 
3.  ดูแลอาคารสถานที่  ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง  ปลอดภัย และเพียงพอกับ
    ความต้องการ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  ให้สะอาด 
    ร่มรื่น สวยงาม  น่าอยู่
·       การดำเนินการ
1. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม  สุขภาพดี มีความปลอดภัย ช่วยเหลือตนเอง
    และสังคมตามวัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียน
    อย่างต่อเนื่อง  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
3. ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ รวมทั้งเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง  ไม่เป็น
    อันตรายต่อนักเรียน  จัดสภาพภายในและนอกห้องเรียนให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อ
     การจัดการเรียนรู้
การกำกับ  ติดตามผลและรายงาน
                การกำกับ ติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบทบทวน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพื่อทราบความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ หรือธรรมนูญโรงเรียน และให้ได้ข้อมูลป้อนย้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์
                โรงเรียนนาคคามพิทยาคม  ดำเนินการกำกับติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชน  รวมทั้งเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
                1. ฝ่ายงาน  ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
                2.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประเมินและเก็บข้อมูล เพื่อนำผลมาใช้พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาทั้งระบบ
                3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  นำผลการประเมินจากฝ่ายงานมาจัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และทำรายงานการประเมินตนเอง  ( SAR ) เพื่อเสนอต่อต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ปัญหาในการดำเนินงาน
1.ปัญหาที่พบส่วนมาก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
                2.ข้อมูลพึ้นฐานงานวิชาการส่วนใหญ่มีการจัดทำอยู่แล้ว ส่วนที่จัดทำน้อยคือการจัดทำคลังข้อสอบที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
3.บุคลากรในโรงเรียนยังถือว่างานสารสนเทศเป็นภาระงานที่เสริมเข้ามาจึงไม่ให้ความสำคัญกับงานสารสนเทศเท่าที่ควร และมีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศค่อนข้างน้อย
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.เขตพื้นที่ควรจัดทำแบบฟอร์มสารสนเทศพื้นฐานรูปแบบเดียวกัน
2.ผู้บริหารต้องชี้แจงให้บุคลากรเห็นความสำคัญของระบบสารสนเทศและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3.บุคลากรที่จัดทำสารสนเทศควรเป็นผู้ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ
4.ผู้บริหารควรจัดงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดทำสารสนเทศเป็นสัดส่วน
5.ปัญหาจากการจัดระบบสารสนเทศควรนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆตลอดจนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

4.3  คิดระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารหรือจัดการเรียนการสอน
1. จัดทำบล็อกของโรงเรียน  ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนที่สมบูรณ์  เช่น ประวัติโรงเรียน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  บุคลากร  กิจกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน  กิจกรรมนักเรียนเป็นต้น

2. ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ความรู้ แก่คณะครูในโรงเรียนฝึกสร้างบล็อกด้วยตนเองและการใช้บล็อก  รับ - ส่งงานผ่านทางบล็อก

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ