วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

การใช้โปรแกรม  SPSS
1.เปิดโปรแกรม  SPSS
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ  2  หน้า  หน้า  1  data  view  หน้า  2  variable view 
3.ให้กดหน้า  2  variable view 
4.กำหนดค่าในหน้า variable view 
   ช่องname   พิมพ์  เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3  เรียงจากบนลงล่าง  โดย  aแทนแบบประเมินด้านที่1  b  แทนแบบประเมินด้านที่  2  c  แทนแบบประเมินด้านที่  3  และ  d  แทนแบบประเมินด้านที่  4
   ช่องwidth   พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ   ช่องdeimalsเลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)   ช่องvalue   ใส่ค่าโดยคลิกขวา  แถวเพศ  ในช่อง  value  พิมพ์  1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว a1,a2...,d3  ใน   

   ช่อง  value  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด5.หลังจากนั้นกลับมากดหน้า  1  data view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view  เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ  แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่  2,3,4  จนครบ  20  คน  โดย
ช่อง  เพศ  หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย  พิมพ์  1  เพศหญิง  พิมพ์  2  
ช่อง  a1  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง  ให้พิมพ์เลข  3 
ช่อง  a2  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์เลข  4 
จนถึง  d4  ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)
7.การวิเคราะห์ข้อมูล
กดที่  transform  เลือก  compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ taใน target variable-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
กดที่  transform  เลือก compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
กดที่  transform  เลือก  compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
กดที่  transform  เลือก  compute variable   -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
กดที่ analyze  เลือก  descriptive statistic เลือก  frequencies เลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3
แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ  เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  เป็นต้น 
9.ค่าเฉลี่ย  ใช้กับ  ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ
ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.  ตอนที่  1  ผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศชาย  ร้อยละ  60  เพศหญิง  ร้อยละ  40
2.  ตอนที่  2
                  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจ 
                  ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ  ระดับความพึงพอใจ
                  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ระดับความพึงพอใจ
                  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจ